škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

SRPDŠ - třídní důvěrníci:

 • 1.A Dagmar Hlavničková
 • 1.B Michaela Gubišová
 • 2.A Monika Fišerová
 • 2.B Veronika Kondrátová
 • 2.C Jitka Beránková
 • 3.A Kateřina Cmuntová
 • 3.B Martin Hospodka
 • 3.C Pavla Zemanová
 • 4.A Marta Handlová
 • 4.B Markéta Fikejzová
 • 5.A Irena Matějů
 • 5.B Josef Petzold
 • 6.A Kateřina Dostálková
 • 6.B Zdeněk Rada
 • 7.A Jiří Růžička
 • 7.B Miroslav Garaja
 • 8.A Petra Šmakalová
 • 8.B Martin Prokeš
 • 9.A Pavlína Andacká
 • 9.B Pavlína Strachotová

Školská rada

Předsedkyně: Martina Procházková

Členové: Petr Konopiský, Milada Rýdlová, Roman Tichovský, Kateřina Bednářová, Jiří Pavlík

Školská rada byla zřízena Městem Benešov při základní škole ke dni 1. 11. 2016.

Zřizovatel rozhodl zřídit školskou radu s počtem šesti členů, dva členy jmenuje Rada města Benešov, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků, dva členy pedagogičtí pracovníci.

Funkční období školské rady je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 


Dle §168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.1