škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Termíny zápisů do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

6. 4. 2022 a 7. 4. 2022 vždy od 14 do 17 hodin v budově školy

Na zápis je potřeba dítě elektronicky přihlásit vyplněním přihlášky na Online zápisech, které budou spuštěny 21. 3. od 8 hodin a ukončeny 3. 4. 2022 ve 23.50 hodin

K zápisu pro školní rok 2022/2023 přijdou děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 v doprovodu zákonných zástupců, kteří s sebou přinesou svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte, vytisknutou a podepsanou přihlášku 

Současně bude probíhat i zápis do školní družiny.

Náhradní termín zápisu - 12.4.2022 od 14 do 15 hodin

Vyvěšení seznamů přijatých a nepřijatých dětí - 2. 5. 2022 - ve vývěsce školy, na webu a facebooku školy

Na seznamech nebudou děti jmenovitě, ale pod registračním číslem, které vám bude předáno při zápisu.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do Základní školy a mateřské školy Benešov, Na Karlově 372

  1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Benešov, Na Karlově 372, příspěvkové organizace (stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Města Benešov č. 2/2022 vymezující školské obvody základních škol tzv. spádový obvod  - v přiloženém PDF souboru)

V případě volných míst z hlediska celkové kapacity školy bude možno přijmout žáky s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy, budou o přijetí těchto žáků rozhodovat tato pomocná kritéria:

  1. Sourozenec žadatele o přijetí je již žákem Základní školy a mateřské školy Benešov, Na Karlově 372
  2. Ostatní žadatelé o přijetí mimo spádovou oblast

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme 2 třídy pro první ročník. Počet přijímaných dětí se odvíjí od naplnění maximální kapacity školy.

Odklad povinné školní docházky: dítě musí projít zápisem do 1. třídy. Písemnou žádost o odklad je potřeba vyplnit při elektronickém vyplnění přihlášky k zápisu.

Odklad lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.1